logo
ПЗУ ВАСИЛЕВА КАРДИО - СКОПЈЕ
Васил Ѓоргов 34-1/1
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/Факс +389 2 30 80 666
Е-пошта: info@vasilevacardio.com
Е-пошта: anicavasileva@hotmail.com
www.vasilevacardio.com.mk

Др Аница Василева

Специјалист по интерна медицина, субспецијалист кардиолог


Едукација и искуство:
 • Доктор на медицина при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје, Македонија (1977).
 • Студент на Медицинската Академија во Софија, Бугарија (1971-1974).
 • Специјализација по Интерна медицина при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје, Македонија (1984–1988).
 • Специјалистички испит по Интерна медицина пред Комисијата на Комитетот за труд и социјална политика на Република Македонија (1988).
 • Субспецијализација по Кардиологија (2007).
 • Одделение за Кардиологија и Коронарната единица на Интензивниот оддел при Воената Болница во Скопје (1988-2000).
 • Учесник на Првиот едукативен семинар по Ехокардиографија во Скопје (Јуни, 1996).
 • Престој во Bundeswehrsprachenamt во Наумбург, Германија (1997-1998).
 • Bundeswehrzentralkrankenhaus во Кобленц, Германија, академски дел од Универзитетот "Јоханес Гутенберг" во Мајнц. Област од Трансторакална и Трансезофагеална ехокардиографија како и процедури од инвазивна дијагностика (1998).
 • Центар за Кардиохирургија – Филип Втори во Скопје, Македонија (2000-2008).
 • Учесник на прв Европски припремен курс за Адултна Ехокардиографија во Виена, Австрија (2003).
 • Акредитација за Адултна Трансторакална Ехокардиографија (2006). Минхен, Германија (2004).
 • Акредитација за Адултна Трансезофагеална Ехокардиографија (TEE). Прага, Чешка Република (2008).
 • Оценувач за Адултна Трансторакалана (ТТЕ) и Трансезофагеална Ехокардиографија (TEE), на покана на Комитетот за Акредитации на ЕАЕ (Април, 2008). Реакредитација добиена во 2012.
 • Август, 2008, Др Аница Василева ja отвора ПЗУ ВАСИЛЕВА КАРДИО СКОПЈЕ, каде работи и денес.
Поле на интерес:
 • Процена за оперативен третман на пациенти со коронарна болест, валвуларни заболувања, заболувања на аорта, тумори на срцето.
 • TEE дијагностика на акутните дисекции на аортата.
 • Процена на степенот и тежината на митралната инсуфициенција (предоперативна, интраоперативна и постоперативна).
 • Предоперативна, интраоперативна, постоперативна Трансезофагеална ехокардиографија (TEE).
 • Постоперативен третман на кардиохируршки болни.
 • Автор и коавтор на научни трудови, учество на домашни и интернационални конгреси и семинари.
Јазици:
 • Гермнаски
 • Англиски
Членство:
 • Македонско кардиолошко друштво (1992)
 • Лекарска комора на Македонија (1995)
 • Македонско лекарско друштво (1992)
 • Македонско Ехокардиогравско здружение (1996)
 • Rheinland Pfaltz doctors Chamber, Germany (1998)

ПЗУ ВАСИЛЕВА КАРДИО - СКОПЈЕ
Васил Ѓоргов 34-1/1
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/Факс +389 2 30 80 666
E-mail: info@vasilevacardio.com
E-mail: andrijana.gacovski@gmail.com

Др Aндријана Гацовски

Специјалист по интерна медицина


Едукација и искуство:
 • Студент на Медицински Факултет - Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје (1999 - 2005).
 • Положен стручен испит (Мај, 2006).
 • Специјализација по интерна медицина (2006 - 2010).
 • Положен специјалистички испит (Март, 2011).
 • Лиценца за работа, Скопје (Март, 2011).
 • Пост дипломски студии на Интерна Медицина на Mедицински Факултет во Скопје (Декември, 2006).
 • Клиника за пулмологија при Клинички центар Скопје (2007 - 2008).
 • Учествува на првиот едукативен Семинар за менаџмент и третманна AСТМА (2007).
 • Оддел за Интензивна нега и Дијагностички Центар во Кардиохирургија – Филип Втори, Скопје, Македонија (2009, 2011).
Поле на интерес:
 • Сертифицирана едукација за treadmill Коронарен стрес тест по Bruce протокол.
 • Дијагностика и третман на срцеви аритмии.
 • Eхокардиографска процена и дијагностика на коронарни и валвуларни срцеви заболувања.
 • Пулмонална хипертензија кај пациенти со вродени и стекнати срцеви маани.
Членство:
 • Лекарска комора на Македонија (2005)
 • Македонско лекарско друштво (2005)
 • Македонско пулмолошко здружение (2011)