logo

ПЗУ ВАСИЛЕВА КАРДИО - СКОПЈЕ
Васил Ѓоргов 34-1/1
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/Факс +389 2 30 80 666
E-mail: info@vasilevacardio.com
E-mail: andri_t@doctor.com

Др Aндријана Гацовски

Специјалист по интерна медицина


Едукација и искуство:
 • Студент на Медицински Факултет - Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје (1999 - 2005).
 • Положен стручен испит (Мај, 2006).
 • Специјализација по интерна медицина (2006 - 2010).
 • Положен специјалистички испит (Март, 2011).
 • Лиценца за работа, Скопје (Март, 2011).
 • Пост дипломски студии на Интерна Медицина на Mедицински Факултет во Скопје (Декември, 2006).
 • Клиника за пулмологија при Клинички центар Скопје (2007 - 2008).
 • Учествува на првиот едукативен Семинар за менаџмент и третманна AСТМА (2007).
 • Оддел за Интензивна нега и Дијагностички Центар во Кардиохирургија – Филип Втори, Скопје, Македонија (2009, 2011).
Поле на интерес:
 • Сертифицирана едукација за treadmill Коронарен стрес тест по Bruce протокол.
 • Дијагностика и третман на срцеви аритмии.
 • Eхокардиографска процена и дијагностика на коронарни и валвуларни срцеви заболувања.
 • Пулмонална хипертензија кај пациенти со вродени и стекнати срцеви маани.
Членство:
 • Лекарска комора на Македонија (2005)
 • Македонско лекарско друштво (2005)
 • Македонско пулмолошко здружение (2011)

ПЗУ ВАСИЛЕВА КАРДИО - СКОПЈЕ
Васил Ѓоргов 34-1/1
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/Факс +389 2 30 80 666
E-mail: info@vasilevacardio.com
E-mail: petkovskazlatana@yahoo.com

Др Златана Петковска

Специјалист по интерна медицина


Едукација и искуство:
 • Студент на Медицински Факултет - Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје (1999 - 2006).
 • Положен стручен испит (Ноември, 2006).
 • Специјализација по интерна медицина (2007 - 2011).
 • Положен специјалистички испит (Март, 2013).
 • Лиценца за работа, Скопје (Март, 2013).
 • Универзитетска Клиника за Кардиологија - доктор волонтер
  (Јуни 2007 - Јануари 2013).
 • Од Март, 2013, вработена во ПЗУ ВАСИЛЕВА КАРДИО Скопје.
Поле на интерес:
 • Ритмологија и Електрофизиологија
 • Дијагностика и третман на срцеви аритмии.
 • Техничка контрола и програмирање после имплантација на траен електростимулатор (pacemaker).
 • Eхокардиографија во дијагностика на коронарни заболувања и срцеви маани.
 • Третман на пациенти со коронарна болест. Стабилна и нестабилна градна болка.
Членство:
 • Лекарска комора на Македонија (2006)
 • Македонско лекарско друштво (2006)

ПЗУ ВАСИЛЕВА КАРДИО - СКОПЈЕ
Васил Ѓоргов 34-1/1
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/Факс +389 2 30 80 666
E-mail: info@vasilevacardio.com

Белинда Андоновска

Медицински техничар


Едукација и искуство:
 • Завршено Средно Медицинско Училиште во 1989 година.
 • Положен стручен испит во 2008.
 • Вработена во одделот за интензивна нега при Воената Болница во Скопје (2002-2006).
Поле на интерес:
 • Оспособена за извршување на сите неинвазивни дијагностички процедури, работа во интензивна нега.

ПЗУ ВАСИЛЕВА КАРДИО - СКОПЈЕ
Васил Ѓоргов 34-1/1
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/Факс +389 2 30 80 666
E-mail: info@vasilevacardio.com

Ирена Јосевска

Медицински техничар


Едукација и искуство:
 • Завршено Средно Медицинско Училиште во 2000 година.
 • Положен стручен испит во 2003.
 • Вработена во Филип Втори (Интензивна нега и Дијагностички Центар) од 2000-2010.
Поле на интерес:
 • Оспособена за неинвазивни дијагностички процедури, асистирање при инвазивни дијагностички процедури, целокупна работа во Одел за Интензивна нега.